Wsparcie

Pomożemy Ci stworzyć środowisko uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse

Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej wraz z audytem komunikacyjno-informacyjnym zgodnym z zapisami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Audyt dostępności architektonicznej ma na celu ocenę dostosowania budynku i jego otoczenia do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Audyt obejmuje wizję lokalną terenu wokół budynku. Sprawdzane pod kątem dostosowania są ciągi komunikacyjne prowadzące do terenu działki, na której znajduje się audytowany budynek oraz ścieżki wokół budynku. Analizie dostosowania poddane zostają również tereny rekreacyjne i sportowe oraz parkingi przy budynku. Kolejnym obszarem audytu jest budynek – jego strefa wejściowa, pionowe i poziome ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia. Audyt obejmuje także zagadnienia związane z ewakuacją i systemem informacji wizualnej, dotykowej i dźwiękowej w budynku.

Ostatnim etapem realizacji usługi jest wykonanie raportu z audytu zawierającego uwagi na temat braku dostępności oraz zaleceń, które pomogą zmienić istniejący stan rzeczy. Raport jest oparty na obowiązujących standardach dostosowań budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz regulacjach prawnych.

Audyty wykonują osoby mające wiedzę z zakresu dostępności, jak również praktyczne umiejętności oceny funkcjonalności przestrzeni pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pracujemy w tandemach - audyty wykonuje architekt dostępności, koordynator dostępności lub eksperci w tym zakresie wraz z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Audyt dostępności cyfrowej

Audyt dostępności cyfrowej weryfikuje zgodność strony internetowej i jej elementów ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. Jest to poziom wymagany jako minimum wynikające z art. 6 ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach audytu kilku audytorów z różnymi niepełnosprawnościami bada stronę oraz jej kilka/kilkanaście podstron (w zależności od wielkości strony) punkt po punkcie zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Strona badana jest również programem czytającym i pod kątem dostępności umieszczonych tam plików edytowalnych.

Po audycie powstaje raport, który składa się z:

 • Przykładowego automatycznego badania jednym z walidatorów oraz opis błędów/alertów w nim zawartych

 • Pełny wykaz błędów wykrytych przez audytorów wraz z opisem i zrzutem obrazu z miejsca jego znalezienia

 • Wskazanie, dlaczego znaleziony błąd może być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnością,

 • Dodatkowe uwagi dotyczące strony, nie związaneze standardem WCAG 2.1, a które mogą utrudnić użytkownikom korzystanie z niej.

Pakiet dostępnościowy

Zapewniający minimalne wymagania wynikające z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - pakiet zawiera podstawowe informacje o urzędzie: w języku migowym, języku łatwym, pliku elektronicznym wg standardów WCAG 2.1

Jest to pakiet zapewniający spełnienie minimalnych wymagań wynikających z art. 6 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z tymi wymogami pakiet zawiera podstawowe informacje o danej instytucji w trzech formach:

 1. W polskim języku migowym (PJM), któremu towarzyszą również napisy. Połączenie filmu w PJM z napisami pozwoli trafić do większej grupy osób, zarówno Głuchych, jak i słabosłyszących, czy ogłuchłych uczących się PJM.

 2. W języku łatwym do czytania, który przeznaczony jest do komunikacji m.in. z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Nieodzownym elementem jest grafika ułatwiająca rozumienie tekstu. Dokument tworzony jest zgodnie z Europejskimi Standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania.

 3. W pliku elektronicznym wg standardów WCAG 2.1.Zastosowanie odpowiednich zasad tworzenie tekstu umożliwia osobom niewidomym prawidłowe zapoznanie się z informacjami.

Pakiet dostępnościowy uwzględnia potrzeby wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. Zapewnia elementarny poziom dostępności Instytucji w zakresie informacyjno-komunikacyjnym.

Konsultacje

Świadczymy usługi konsultacyjne dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Usługi związane z poprawą dostępności

Wszystkie nasze działania dotyczą obszaru zwiększania dostępności przestrzeni, komunikacji, informacji, usług - głównie dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla osób posiadających szczególne potrzeby.

Współpracujemy z projektantami, aby wspierać podmioty publiczne i prywatne w zakresie:

 • Zdiagnozowaniu potrzeb odnośnie kreowania przestrzeni, komunikacji, informacji dostępnej dla wszystkich,

 • Projektowania uniwersalnego (konsultowanie dokumentacji projektowej nowych budynków, planowania przebudowy istniejących),

 • Nadzorowania remontów pod kątem poprawności rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami,

 • Wyposażenia budynków w sprzęty likwidujące bariery architektoniczne, czy sprzęty wspomagające słyszenie,

 • Tworzenia spójnej, dostępnej informacji wizualnej.