Rozwój

Wykorzystujemy swoje umiejętności i wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną

Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami (8 godzin)

Adresatami szkolenia będą wszystkie osoby, które chcą swobodnie czuć się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami, oswoić swój lęk i zdobyć pewność w kontakcie z nimi.

Celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością: sensoryczną, motoryczną i psychiczną. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Komunikować się z osobą słabosłyszącą oraz osobą z niepełnosprawnością intelektualną,

 • Poruszać się z osobą niewidomą i wskazywać jej miejsce,

 • Wspierać osobę z niepełnosprawnością ruchową.

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

 • Elementy kultury i języka osób Głuchych

 • Trudności osób ze spectrum autyzmu oraz osób zmagających się z kryzysem psychicznym.

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Głównymi metodami są ćwiczenia oraz symulacje, w których uczestnicy mają możliwość odczuć faktyczne trudności osób z niepełnosprawnościami.

Jak zorganizować dostępne wydarzenie, czyli od rekrutacji do ewaluacji? (8 godzin)

Adresatami szkolenia są organizatorzy konferencji, seminariów, imprez masowych, koordynatorzy projektów finansowanych ze środków publicznych, dla których ważne jest, by posiąść wiedzę i umiejętności, w jaki sposób włączyć wszystkich uczestników w szereg zaplanowanych działań.

Celem szkolenia jest zwiększenie swojej wiedzy i umiejętności w trafnej diagnozie potrzeb osób z różnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, czy osób starszych), które mogą stać się uczestnikami naszych działań. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Zaplanować działania rekrutacyjne uwzględniając różne potrzeby osób w zrozumieniu i percepcji informacji,

 • Zorganizować wydarzenie biorąc pod uwagę dostępność przestrzeni, przekazu werbalnego, jak i pozawerbalnego

 • Przeprowadzić ewaluację działań, która dotrze do osób o różnych potrzebach.

Jak okiełznać tę dostępność, czyli praktyczny wymiar Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Adresatami szkolenia będą przede wszystkim pracownicy samorządów, których obowiązują te dwa akty prawne.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie rozumienia, interpretowania zapisów Ustaw oraz umiejętności planowania działań dostępnościowych w swojej jednostce.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jakie są obowiązki dla podmiotów publicznych wynikające z Ustaw,

 • O jakich datach należy pamiętać projektując działania i budżet jednostki.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Określić potrzeby osób z niepełnosprawnościami,

 • Zdefiniować listę zadań niezbędnych do realizacji w swoim podmiocie,

 • Określić priorytety we wprowadzaniu działań zwiększających dostępność.

Mamy ponadto doświadczenia w prowadzeniu szkoleń na tematy dotyczące szeroko rozumianej niepełnosprawności, np. dotyczące asystentów osób z niepełnosprawnościami.